Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy
Start
Przegląd artykułów w sekcji
Zebranie dla rodziców dzieci oddziału "0" Utwórz PDF Drukuj
29 sierpnia 2012r. o godz. 16.00 odbędzie się w szkole zebranie organizacyjne dla rodziców dzieci oddziału zerowego.
Zmieniony ( 21.08.2012. )
 
Wyprawka szkolna Utwórz PDF Drukuj

Na podstawie zarządzenia Nr 499/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2012r. wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. „Wyprawka szkolna” będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w nieprzekraczającym terminie do dnia 6 września 2012r..

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników dostępne są m.in.:
- w sekretariacie szkoły,

- na stronie internetowej szkoły.

Pomoc finansowa dotyczy dofinansowania  zakupu  podręczników dla  uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2012/2013 w klasach I-IV szkoły podstawowej, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej oraz dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
Dofinansowanie wypłacane jest rodzicom/prawnym opiekunom na podstawie przedłożonego dowodu zakupu podręczników.

Pomoc udzielana jest:

 • uczniom klasy I szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 504 zł, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.),
 • uczniom klas II-IV pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
 • uczniom pochodzącym z rodzin, w których występuje jeden z przypadków wymienionych w art.7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, za wyjątkiem uczniów klasy I szkoły podstawowej,
 • uczniom słabowidzacym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art.71b ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

W przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia lub oświadczenia  o wysokości dochodów można przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (dotyczy zasiłku stałego lub okresowego).


W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

 


Załączniki do pobrania:

Wniosek o wyprawkę szkolną. Pobierz plik.doc

Zmieniony ( 08.08.2012. )
 
Stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 Utwórz PDF Drukuj
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2012/2013.

Na podstawie zarządzenia Nr 498/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 3 lipca 2012 wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, tj. 15.09.2012r.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższa niż 351 zł, dla osoby samotnie gospodarującej 477zł.
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.


Katalog przedmiotów, na które można przeznaczyć stypendium, według którego może ono być udzielone:

    1) w formie rzeczowej przeznaczonej na:

 • Zakup podręczników szkolnych, lektur, encyklopedii i innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
 • Zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych, edukacyjnych programów komputerowych,
 • Zakup sprzętu dydaktycznego zgodnego z kierunkiem kształcenia,
 • Zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego, w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków, tornistrów, itp.
 • Zakup przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia,
 • Zakup stroju gimnastycznego (sportowego) na zajęcia wychowania fizycznego,
 • Zakup przyborów i odzieży niezbędnych do nauki zawodu, np.: w szkole fryzjerskiej,
 • Zakup okularów korekcyjnych,
 • Zakup stroju apelowego.

  2) w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów:
 • Opłat związanych z wyjściem do kina, muzeum, zorganizowanych przez szkołę,
 • Transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły lub na zajęcia pozalekcyjne,
 • Zajęć pozaszkolnych (muzycznych, plastycznych, językowych, sportowych i innych o charakterze edukacyjnym),
 • Zajęć edukacyjnych, w tym wyrównawczych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach programu nauczania,
 • Wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym,
 • Zajęć terapeutycznych,
 • Zajęć gimnastyki korekcyjnej prowadzonych poza systemem szkolnym (zajęcia sportowe, taneczne, recytatorskie, itp.),
 • Zakwaterowania w internacie lub bursie,
 • Nauki.

Stypendium szkolne wypłacane jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków, po uprzednim przedłożeniu rachunków, faktur, paragonów lub stosownego oświadczenia potwierdzonego przez szkołę, do której uczęszcza uczeń (data sporządzenia rachunków musi przypadać na dany okres rozliczeniowy), do łącznej kwoty określonej w decyzji.

Rachunki oraz faktury mogą być wystawione na rodzica, opiekuna prawnego dziecka lub pełnoletniego ucznia.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dostępne są:
- w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły,
- w Urzędzie Miasta Bydgoszczy – Wydziale Edukacji,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego do 15 września 2012r.:
- w sekretariacie szkoły,
- w Urzędzie Miasta Bydgoszczy – Wydziale Edukacji, pok.321 bądź w sekretariacie Urzędu.

 

Załączniki do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Bydgoszczy w formie stypendium szkolnego. Pobierz plik.doc


Zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej - załącznik do wniosku o stypendium szkolne. Pobierz plik.doc

 

 

Zmieniony ( 08.08.2012. )
 
Zakończenie roku szkolnego Utwórz PDF Drukuj

Uroczyste zakończenie dla oddziału "0" - 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 15.00.

Uroczystość ukończenia szkoły - 28 czerwca 2012 r. (czwartek) o godz. 17.00.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2011/2012 dla klas I - V - 29 czerwca 2012 r. (piątek):

- klasy IV i V o godz. 9.00

- klasy I - III o godz. 10.30

 
Świetlica 29.06.2012 Utwórz PDF Drukuj
29 czerwca 2012r. (piątek) świetlica szkolne będzie otwarta do godz. 11.00.
 
Kiermasz podręczników używanych Utwórz PDF Drukuj

Kiermasz podręczników używanych  odbędzie się :

-  w środę 27.06.2012r. od godziny 14:00 do 15:30 na parterze SP38,

-w czwartek 28.06.2012r od 11:00 do 12:00 na parterze SP38  .

Podręczniki przed sprzedażą  będą sprawdzane przez nauczyciela pod kątem zgodności z wykazem podręczników z SP38 .

Obecne klasy 4 nie mogą sprzedawać podręczników , z uwagi na zmiany w podstawie programowej .

 
Jedyny taki konkurs w Polsce! Utwórz PDF Drukuj

W dniu 11 czerwca 2012r. odbył się w naszej szkole finał V Miejskiego Konkursu Wiedzy o NATO pod patronatem JFTC w Bydgoszczy oraz honorowym patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy realizowany w ramach Bydgoskiego Grantu Oświatowego.

Nasza Szkoła jest jedyną szkołą podstawową w Polsce, w której odbywa się tego rodzaju konkurs.

W pierwszej części konkursu, w dniu 6 czerwca, udział wzięło 55 uczniów z 7 szkół: SP nr 41 SP nr 64 SP nr 16, SP nr 67,SP nr 10, SP nr 47 oraz uczniowie z naszej szkoły. W części finałowej, która odbyła się 11 czerwca 2012 roku udział wzięło 9 uczniów ze szkół: SP nr 41, SP nr 64,Sp nr 16 oraz SP nr 67

I miejsce - Piotr Przyborowski SP 41

II miejsce - Karol Jackowiak SP 64

III miejsce - Kacper Młynarski SP 16

 Osoby biorące udział w konkursie mogły liczyć nie tylko na atrakcyjne nagrody. Do naszej szkoły przybył dowódca Joint Force Training Centre w Bydgoszczy Major General Pavel Macko, Slovak Army Commande, który wręczył finalistom  okolicznościowe pamiątki z ośrodka szkoleniowego NATO.

General Pavel Macko uchonorował również nagrodami za propagowanie informacji o NATO naszą szkołę przekazując na ręce pana dyrektora Grzegorz Nazaruka pamiątkowy grawerton.Osobne podziękowania podczas uroczystego finłu otrzymał również pomysłodawca i organizator konkursu pan Jacek Jerha

 

 

Poniżej zamieszczamy fotorelację z wręczenia nagród. Kliknij w zdjęcie aby zobaczyć pozostałe fotografie.

 

Zmieniony ( 14.06.2012. )
 
««  start « poprz. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 205 - 216 z 587
image015.jpg

Twój czas

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
© 2015 Szkoła Podstawowa nr 38 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Bydgoszczy :: Joomla! i Joomla! IE jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.

Template by

www.Ahadesign.eu